ครูธุรการ นักการภารโรง

นางสาวอำพร บุญหา
ตำแหน่ง ครูธุรการ
ค.บ. คอมพิวเตอร์

นายสมคิด  ศรีสร้อย
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4
ม.6

นายบรรเลง  จันทะเกษ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4
ม.6

นายธงชัย  กะพุทธา
ตำแหน่ง ช่างปูน 4
ม.6