ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอาทิตย์  ขูรีรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา

หัวหน้างาน

นางนิตยา คำชมภู
หน.กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางรัตนา เวียงวงษ์
หน.กลุ่มงานบริหารบุคคล

นางเชาวนันท์ แสนบัณฑิต
หน.กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายอดิศักดิ์ กะพุทธา
หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป