โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล  จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาโดยได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นมัธยมศึกษาสาขาของโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษา เมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๓๔   โดย   ได้รับการบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกเทศต่อไป ดังมีรายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดยไม่มีเงื่อนไขหรือหวังสิ่งตอบแทนแต่ประการใด
             นายซ้าน       กะพุทธา      บริจาคที่ดินจำนวน   ๓๘     ไร่      ๓๓    ตารางวา
             นายเลิศ       กงพาน       บริจาคที่ดินจำนวน   ๙       ไร่      ๓      ตารางวา
             นายสน        กะพุทธา      บริจาคที่ดินจำนวน   ๗       ไร่      ๓   งาน  ๕๐ ตารางวา
             รวมเป็นที่ดินเพื่อก่อตั้งโรงเรียนลำปลาหางวิทยา  จำนวน  ๕๔  ไร่   ๓  งาน  ๙๒ ตารางวา  ชาวบ้านโพนสวาง บ้านกลางเจริญและประชาชนในเขตตำบลต้นผึ้งได้ร่วมกันบริจาคเงิน  วัสดุ  อุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ๑  หลัง   จำนวน   ๓  ห้องเรียน  ห้องน้ำห้องส้วม  ๑  หลัง  จำนวน  ๒  ที่ โรงรถเพื่อจอดจักรยาน  ๑  หลัง บ่อน้ำบาดาล ๑  บ่อ  เสาธงเหล็กยาว  ๖  เมตร  และบริจาคเสาไม้สำหรับทำรั้วและลวดหนามด้านหน้าโรงเรียน  อดีตกำนันบุญคง  สกุลญาติ พร้อมผู้ใหญ่บ้านในตำบล  ได้ดำเนินการขอบริจาคหินลูกรังจำนวน  ๓๐  รถ  เพื่อทำถนนทางเข้าโรงเรียน  การก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับนายมงคล   แสงศรี   อาจารย์ ๒ ระดับ ๕  ซึ่งทางโรงเรียนพังโคนวิทยาคม  ได้มีคำสั่งให้ทำหน้าที่ประสานงานและบริหารโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  โดยมติของคณะกรรมการหมู่บ้านมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เริ่มทำการก่อสร้างในวันที่  ๖ เมษายน  ๒๕๓๕ โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีในการก่อสร้างและแล้วเสร็จในวันที่  ๖ พฤษภาคม  ๒๕๓๕ และชาวบ้านได้ร่วมกันตั้งชื่ออาคารเรียนชั่วคราวว่า  อาคารรวมน้ำใจวันจักรี  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรี ในวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๓๔ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นายกมล ธิโสภา พร้อมท่านผู้ช่วยศึกษาธิการเขตการศึกษา ๙ ท่านศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร  ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม  ท่านศึกษาธิการอำเภอพังโคน  ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนลำปลาหางวิทยา
              ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๔  ได้เปิดทำการเรียนการสอนโดยรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)  จำนวน ๑ ห้องเรียน  มีนักเรียน ๖๐ คน และจังหวัดสกลนครโดยคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่  ๑๗๖๓/๒๕๔  แต่งตั้งให้นายมงคล  แสงศรี   อาจารย์  ๒  ระดับ  ๕ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๓๔  ดำรงตำแหน่งถึง ปี ๒๕๓๙ นายมงคล   แสงศรี  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา และผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทนคือ นายสมัยสุข สุจริต ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ถึงปี  ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕ ปี ๒๕๔๖ นายจักรพงษ์  ทัพขวา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนลำปลาหางวิทยา และย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙  นายอาวุธ เคนแสนโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา  และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์  ผู้มาดำรงตำแหน่งแทนคือ นายวีระศักดิ์  จันทรเกต  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ถึงปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ และเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ นายเจนวิทย์  บรรจุทรัพย์  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ปี ๒๕๕๔  ผู้มาดำรงตำแหน่งแทนคือ นางนงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาจนถึงปี  ๒๕๕๖ และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา ปี ๒๕๕๗ ผู้มาดำรงตำแหน่งแทนคือ นายวรากร  เสนามาตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแก อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา  และปี ๒๕๕๘ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๘  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นางนิตยา คำชมภู ตำแหน่ง ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา และวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวเรวดี หล้าสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา จนถึงปัจจุบัน