สัญลักษณ์ : “ เปลวเทียนส่องสว่างอยู่กลางดอกบัว “
ความหมาย : “ แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี ”
คติพจน์ : นตฺถิปญฺญา    สมา   อาภา
คำขวัญ : ใฝ่รู้    รู้รอบ   กอปรคุณธรรม
ปรัชญา : การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
อักษรย่อ : ล.ป.ว.

สีประจำโรงเรียน : ” เขียว   หมายถึง   ความเจริญงอกงาม “
            ” เหลือง  หมายถึง    ปัญญา “