กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางรัตนา เวียงวงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม.การบริหารการศึกษา

นายอดิศักดิ์ กะพุทธา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา