กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายนิรันดร์ วงศ์ประทุม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษอังกฤษ

นางเชาวนันท์ แสนบัณฑิต
ตำแหน่ง ครู
ค.บ. ภาษอังกฤษ