กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนิตยา คำชมภู
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวสุจิตรา ทะดาดิษ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ค.บ. คณิตศาสตร์