กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ ร.ต.ธานี จิ่มอาษา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. พลศึกษา