กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายสุรัชกฤษฎิ์ ตุ่ยไชย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางสาวกมลชนก พลเยี่ยม
ตำแหน่ง ครู
ค.ม. หลักสูตรและการสอน

นางเกวลิน  แก้วฝ่าย
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป