กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพรรษชล ธงยศ
ตำแหน่ง ครู
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์