การอบรมจราจรและโครงการ To be number one ปี 63

กิจกรรมโครงการสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาและโครงการ To be number one ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564