วิสัยทัศน์
          ภายในปี  ๒๕๖๔  โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปลอดอบายมุขพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ
๑.พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีเป้าหมายที่คุณภาพการศึกษา  สู่มาตรฐานสากล
๒. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายที่คุณภาพของผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
๓. พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการแสวงหาความรู้
๔. พัฒนาการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และปลอดอบายมุข ค่านิยมที่เหมาะสมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
๕. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไห้สอดคล้องกับความต้องการของภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  โดยการทำงานเป็นทีม

เป้าประสงค์
๑. โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  มีการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักโรงเรียนเป็นฐาน (SBN) ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สู่มาตรฐานสากล
๒. โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย  ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้นร้อยละ ๘๐
๓. ครูมีการผลิต  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ ๘๐
๔. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และปลอดอบายมุข ค่านิยมที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
๕. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
๖.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่อง ชมเชย มีการสร้างขวัญและกำลังใจ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง